გამგზავრება

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიადანიშნულების აეროპორტიფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
04:4004:40BELAVIAMINSKB2 738BOARDING
08:5508:55GEORGIAN AIRWAYSYEREVANA9 2938---
09:0009:00GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 506---
10:0010:00AZERBAIJAN AIRLINESBAKUJ2 9228---
11:2011:20FLYNASRIYADHXY 332---
13:0018:40YANAIRKHARKIVYE 2245:40 HRS DELAYED
15:2015:20SKYUPKYIVPQ 422---
18:0518:05GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 508---
20:2520:25TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 393---
21:0001:50YANAIRKIEVYE 2164:50 HRS DELAYED

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.