ჩამოსვლა

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიამოფრენაფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
03:5003:50BELAVIAMINSKB2 737---
08:5008:50GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 505---
09:0009:00AZERBAIJAN AIRLINESBAKUJ2 9227---
09:2009:20SOLITARE AIRAMMANFJR 555---
10:1510:15EL-AL ISRAEL AIRLINESTEL AVIVLY 5101---
10:3010:30FLYNASRIYADHXY 331---
12:0512:05ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 883---
15:5015:50GEORGIAN AIRWAYSTEL AVIVA9 702---
19:2519:25TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 392---
20:0020:00ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 885---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.